Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (eli nepsy-valmennus, ADHD-coachaus, autismikuntoutus) on kuntoutusmuoto kaikille ADHD:n, ADD:n, Autismin kirjon/Aspergerin, Touretten, oppimisvaikeuksien tai aivovamman kanssa eläville.

Nepsy-valmennus on yksilöllisesti räätälöityä tukea, jolla autetaan neuropsykiatrisia oireita omaavaa henkilöä elämään hyvää elämää erityishaasteiden kanssa erityistarpeet huomioiden. Valmentaja auttaa asiakasta voimaantumaan ja ottamaan elämän omiin käsiinsä sekä osallistumaan omia asioita koskevaan päätöksentekoon.

Tavoitteellisuus on valmennuksen onnistumisen tärkein lähtökohta ja se vaatii motivaatiota, tahtotilaa sekä valmiutta kehittää itseä. Valmennuksen avulla tuetaan koko prosessin ajan niin tavoitteiden pohtimista, suunnittelemista kuin niiden saavuttamista.

Neuropsykiatrisella valmennuksella tuetaan vahvuuksia ja harjoitellaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja sekä taitoja, kuten arjen- ja elämänhallinnan taitoja, suunnittelu- ja organisointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, opiskelustrategioita, stressin säätelytaitoja, impulssikontrollin taitoja, keskittymistaitoja, vireystilan säätelytaitoja, motivoitumistaitoja, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja.

Nepsy-valmennus pitää sisällään mm. tukikeskusteluita, harjoituksia, kotitehtäviä, toiminnallisia ja luovia menetelmiä, tavoitteiden luomista ja seurantaa, sekä muita yksilöllisesti valittuja menetelmiä.

Valmennus voidaan toteuttaa Nepparin toimitiloissa, julkisissa paikoissa kuten kahviloissa, sekä valmennettavan kotona, koulussa, työpaikalla tai harrastuspaikoissa. Valmentaja voi jalkautua myös asiointiavuksi esimerkiksi virastoihin tai kauppoihin sekä tueksi vaikka lääkärin vastaanotolle. Nepparin neuropsykiatrista valmennusta voi saada myös etänä. Kts. lisää alempana.

Nepsy-valmennus on hyvin kokonaisvaltainen tukimuoto, joka kattaa koko elämän kirjon. Valmennuksessa huomioidaan aina henkilön muutkin tukiverkostot, kuten perhe, sosiaalityö, asumisen ja työllistymisen tuki, lääkäri, yms.

Valmennus täydentää hyvin muita tukipalveluita kuten asumisen tukea, ammatillista kuntoutusta tai vaikkapa terapioita.

Valmennusprosessista, tapaamisten pituudesta ja paikasta sekä tavoitteista sovitaan asiakaskohtaisesti kirjallisella sopimuksella.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä sähköpostilla, niin arvioidaan tilanteesi ennen varsinaista valmennusta.

Etävalmennus

Nepparin valmennusta on mahdollista saada myös etänä omalta koneelta tai kännykältä käsin missä ikinä oletkin.

Mahdollisia viestimiskanavia voi olla esimerkiksi puhelin, whatsapp, sähköposti, Google Meets tms.

Kasvotusten tapahtuvassa valmennuksessa voidaan myös hyödyntää etävalmennusta osassa tapaamisista.

Etävalmennuksen sisältö, aikataulu ja viestimiskanava sovitaan etukäteen sähköpostilla.

Lyhytvalmennus

Valmennusta voi saada myös lyhytvalmennuksena akuuttiin ja kriisiytyneeseen tilanteeseen!

Lyhytvalmennuksen tavoitteena on löytää omalle elämälle oikea suunta:

Lyhytvalmennus sopii sekä neurokirjon henkilöille itselleen että heidän läheisilleen.

Lyhytvalmennus kestää tilanteesta riippuen noin 1-5krt ja tapaamiset voidaan sopia tarpeen mukaan yksi kerrallaan.

Lyhytvalmennuksessa työskentely voi kestää kerrallaan 1-2h.

Voit kysyä lisää tietoa tai varata ajan lyhytvalmennukseen sähköpostilla.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa rakentavan ja turvallisen tukisuhteen kaikkien sitä tarvitsevien arkeen, harrastuksiin, työelämään tai esimerkiksi harjoittelutilanteisiin. Valmentaja hyödyntää tukisuhteessa ratkaisu- ja voimavarakeskeistä osaamistaan sekä valmentavia menetelmiä, jolloin tukihenkilötoiminta on hyvin kuntoutuksellista sekä terapeuttista.

Tukihenkilötoiminnassa valmentaja toimii tukena ollen läsnä, toimimalla mallintamisesimerkkinä ja tarjoten henkistä tukea sekä rakentavaa ihmissuhdetta.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan kautta tarjoutuu mahdollisuus saada uusia kokemuksia ja onnistumisen iloa erilaisten toimintojen kautta.

Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa voidaan toimia tuettavan kotona, harrastuksissa, työssä tai vapaa-ajanviettopaikoissa. Yhdessä voidaan esimerkiksi kokkailla, harrastaa, keskustella tai vaikka hoitaa asioita.

Tukihenkilötoiminnassa voidaan myös harjoitella uusia taitoja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi olla hyvin pitkäaikainenkin tukimuoto, jolloin hyvä työskentelysuhde mahdollistaa tuen mm. mielenterveyden haasteisiin.

Katso asiakaspalautteita etusivun alaosasta.

Voit kysyä lisää tietoa tai varata ajan valmennukseen sähköpostilla.